IMPRESSUM

Informatie overeenkomstig § 5 TMG:

K&B Kunststoffdreherei GmbH
Am Wendelpfad 16
58507 Lüdenscheid

Vertegenwoordigd door:

Arne Bratzke

Contact:

Telefon: +49 23 51 / 66 197 – 0
Telefax: +49 23 51 / 66 197 – 29
E-Mail: info@kb-kunststoffdreherei.de

Inschrijving:

Inschrijving in het handelsregister.
Registreer hof: Iserlohn
Registernummer: HRB 6168.

Verkoopbelasting

Identificatienummer omzetbelasting volgens §27 een wet omzetbelasting:
DE266554567

Afhandeling van geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Bovenaan de afdruk vindt u ons e-mailadres.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitrage-instantie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met § 7 § 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceproviders echter niet verplicht om de overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete schending van de wet. Zodra wij van dergelijke schendingen van de wet op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar.

Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en de werken die door de site-exploitanten op deze pagina’s zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij van dergelijke inbreuken op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Algemene Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

I. Toepasbaarheid

De volgende voorwaarden zijn bepalend voor elke door de leverancier uit te voeren levering. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd. Door het plaatsen van een bestelling worden alle onderdelen van deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Als de

Indien de tegenbevestiging van opdrachtgever afwijkende bepalingen bevat, gelden deze slechts indien deze door leverancier schriftelijk zijn bevestigd. In geval van een lopende zakenrelatie zijn deze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op elke afzonderlijke order, zelfs als de voorwaarden niet uitdrukkelijk aan elke afzonderlijke orderbevestiging zijn verbonden of er niet naar in elke afzonderlijke orderbevestiging wordt verwezen. Indien de klant geen handelaar is in de zin van de bepalingen van het Duitse Wetboek van Koophandel, zijn sectie II, sectie 2, paragraaf 1, paragraaf 7 en sectie V, paragraaf 3 niet van toepassing.

II. Leveringscondities

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt pas tot stand na onze orderbevestiging of de uitvoering van de order. Het versturen van onze prijslijsten is niet te beschouwen als een aanbieding, het versturen van prijslijsten, circulaires of algemene aanbiedingen verplicht ons niet tot levering. Type monsters zijn niet bindend. Zij geven het algemene karakter van de goederen aan, maar niet hun individuele eigenschappen. Afwijkingen van monsters of eerdere leveringen en kwaliteiten alsmede toleranties in de afmetingen die tijdens de productie en verwerking van de grondstoffen technisch onvermijdelijk zijn, geven koper niet het recht over de goederen te reclameren. Afwijkingen tot 10% naar boven of naar beneden zijn voorbehouden. De goederen worden gefactureerd tegen de prijzen vermeld in de orderbevestiging. Indien prijzen tussen orderbevestiging en levering door stijgende grondstofkosten, lonen en transportkosten of om enige andere niet door ons te voorziene reden worden verhoogd, gelden onze prijzen geldend op de dag van levering in ieder geval.
 2. De door ons uit hoogwaardige kunststoffen vervaardigde producten worden voor verzending op maatnauwkeurigheid gecontroleerd. Deze kunnen echter in grootte veranderen in geval van temperatuurschommelingen. De goederen moeten uiterlijk 10 dagen na ontvangst op kamertemperatuur op maat worden gecontroleerd en vervolgens beschermd tegen zonlicht worden opgeslagen. Klachten na deze termijn kunnen wij niet meer in behandeling nemen.
 3. De leveringstermijnen en -data vermeld in onze offertes en orderbevestigingen zijn slechts bij benadering. Wij zullen ons best doen om hieraan te voldoen. De leveringstermijnen worden – onverminderd onze rechten voortvloeiend uit het verzuim van de klant – verlengd met de periode gedurende dewelke de klant in gebreke is met zijn verplichtingen jegens ons voortvloeiend uit deze overeenkomst. Dit geldt dienovereenkomstig voor de leveringsdata. Als wij in gebreke blijven, kan de klant zich uit de overeenkomst terugtrekken na het verstrijken van een aan ons gestelde en voor ons redelijke respijttermijn, voor zover de goederen bij het verstrijken van de respijttermijn niet verzendklaar zijn gemeld. Het voorgaande lid is ook van toepassing indien leveringstermijnen of -data uitdrukkelijk als vast zijn overeengekomen. Onderbrekingen van welke aard dan ook en leveringsmoeilijkheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals storingen in grondstoffen en energievoorziening, water- en brandschade, onvoorzienbare storingen in machines en uitrusting, stakingen en uitsluitingen, officiële maatregelen, natuurlijke gebeurtenissen en overmacht, geven ons het recht om de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering en een passende aanloopperiode of om het contract geheel of gedeeltelijk te herroepen wegens het nog niet uitgevoerde deel. De klant kan van ons binnen een redelijke termijn een verklaring verlangen of wij willen terugtreden of leveren. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen. De klant mag dit niet weigeren. In geval van vertraging in de levering, waarvoor wij verantwoordelijk zijn en die het gevolg is van lichte nalatigheid, zijn schadeclaims uitgesloten indien een vertraging in de levering door ons veroorzaakt is als gevolg van grove nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die als gevolg van dit plichtsverzuim voorzienbaar is. Hetzelfde geldt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-levering wegens onmogelijkheid.
 4. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs in geval van franco leveringen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en verlies geleden door de goederen tijdens het transport. Indien de verzending door het gedrag van de leverancier vertraging oploopt, gaat het risico op de afnemer over wanneer de goederen gereed zijn voor verzending. De keuze van de wijze van verzending wordt aan de leverancier overgelaten, tenzij de afnemer uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
 5. De prijzen van onze overige productie artikelen zijn af fabriek exclusief verpakking. Kleine containers, karton en papieren verpakkingen worden tegen kostprijs in rekening gebracht en niet teruggenomen.
 6. Indien de klant zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden of indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die naar onze mening de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen of indien hij anderszins niet tijdig en in overeenstemming met de overeenkomst aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet – ook indien deze voortvloeien uit andere overeenkomsten – worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar – ongeacht de termijn van geaccepteerde wissels. Bovendien hebben wij het recht om uitstaande leveringen slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren en na een redelijke respijttermijn – ook na gedeeltelijke nakoming – van de overeenkomst terug te treden of bij niet-nakoming schadevergoeding te eisen of onze prestatie te weigeren, onverminderd het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen.

III. Industriële-eigendomsrechten

Indien zaken worden vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de klant, garandeert hij dat de industriële eigendomsrechten van derden niet worden geschonden door de vervaardiging van een dergelijke zaak. De klant is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het inroepen van industriële eigendomsrechten.

IV. Betaaltermijnen

  1. Onze prijzen in offertes, orderbevestigingen en facturen zijn in Euro.
  2. Onze factuurbedragen zijn franco en onkostenvrij te betalen in Lüdenscheid.
  3. Tenzij anders overeengekomen wordt een netto betalingstermijn van 14 dagen zonder korting geacht te zijn overeengekomen. Eventuele andersluidende voorwaarden dienen steeds schriftelijk door ons te worden bevestigd.
  4. Bij achterstallige betalingen worden rente en provisies in rekening gebracht conform de respectievelijke banktarieven voor kortlopende leningen, maar minimaal 3% boven de respectievelijke discontovoet van de Deutsche Bundesbank.
  5. Cheques – voor ons gratis – sluiten een vordering op een rekening-courant niet uit als ze op tijd naar ons worden gestuurd zodat ze binnen de hierboven vermelde betalingstermijnen kunnen worden geïnd. Geplaatste controles worden niet geaccepteerd als betaling.
  6. Indien eigen acceptaties of acceptaties van derden worden gegeven, komen accijnzen en kortingen voor rekening van koper. Bij betaling per wissel is het gebruik van een kasrekening over het algemeen uitgesloten. Wij behouden ons in ieder geval het recht voor om onze eigen acceptaties en acceptaties van derden te accepteren.
  7. Wissels en cheques worden alleen gecrediteerd als ze worden gehonoreerd. Wij gaan er niet van uit dat wij tijdig protest kunnen aantekenen en protest kunnen aantekenen in geval van protest tegen een wissel, noch tegen de aanvaarding door de klant zelf, noch tegen de niet-middellijke vereffening van een betwiste aanvaarding door een derde, onze vorderingen op alle lopende wisselbrieven, ongeacht of het onze eigen aanvaarding of die van een derde betreft, zullen onmiddellijk opeisbaar zijn.
  8. Wij behouden ons het recht voor om leningen te meten en verstrekte leningen te annuleren, zelfs na ontvangst van een bestelling. Wij zijn te allen tijde gerechtigd voldoende zekerheid te verlangen. Indien op een dergelijk verzoek geen zekerheid wordt gesteld, is onze vordering onmiddellijk opeisbaar.
  9. Compensatie met andere tegenvorderingen dan onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde, alsmede de uitoefening van het recht van weigering van nakoming en het recht van retentie met betrekking tot koopprijsvorderingen behoeven onze toestemming.
  10. Betalingen zijn alleen rechtsgeldig als ze rechtstreeks aan ons worden gedaan. Werknemers of vertegenwoordigers mogen alleen betalingen accepteren op basis van een speciale machtiging.
  11. Tenzij anders overeengekomen vindt levering aan het buitenland plaats tegen voorafgaande betaling, overschrijving of betaling bij aflevering van de vrachtbrieven (accreditief).

V. Aansprakelijkheidsvoorwaarden

   1. Wij garanderen alleen voor gebreken van de goederen, inclusief de afwezigheid van gegarandeerde eigenschappen in overeenstemming met de volgende voorschriften. Reclames met betrekking tot materiële gebreken en onjuiste leveringen dienen onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk, per telex of telegraaf op de plaats van bestemming te geschieden, voor zover deze door redelijke onderzoeken kunnen worden vastgesteld; gebreken die zelfs bij zeer zorgvuldig onderzoek niet binnen deze termijn kunnen worden ontdekt, dienen onmiddellijk na de ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst van de goederen te worden gemeld. Gebrekenberichten veranderen niets aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Indien een ingebrekestelling gegrond blijkt te zijn, zullen wij, te onzer keuze, hetzij een gratis vervanging leveren, hetzij het gebrek verhelpen, hetzij, indien ook de vervangende levering gebrekkig is, de besteller het recht op ontbinding of vermindering verlenen. Gebrekkige leveringen mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet verder worden verwerkt en moeten met het oog op de bewijsvoering deugdelijk worden opgeslagen. Reeds van defect materiaal vervaardigde onderdelen die niet meer gebruikt kunnen worden, moeten gegarandeerd zijn. Vervangen goederen worden eigendom van de leverancier en dienen op verzoek en op zijn kosten aan hem te worden geretourneerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, materiële schade of storingen die het gevolg zijn van fouten of defecten in onze producten.
   2. Voor het overige is onze aansprakelijkheid uitsluitend gebaseerd op de in deze en de voorgaande leden gemaakte afspraken en zijn alle niet uitdrukkelijk toegewezen vorderingen, met inbegrip van schadevorderingen – op welke rechtsgrond dan ook – uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan. 276 para. 2 BGB blijft ongewijzigd.

 VI. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor, zolang wij nog recht hebben op vorderingen uit de huidige en toekomstige zakenrelatie met de koper. De koper is gerechtigd de ons toebehorende goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, zolang hij tijdig aan zijn verplichtingen uit de zakelijke relatie met ons voldoet, echter zonder dat de koper het recht heeft de goederen aan derden te verpanden of tot zekerheid te geven. Bij inbeslagname van de goederen door derden dient de afnemer de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij verwerking van onze goederen door de afnemer worden wij als fabrikant beschouwd en worden wij eigenaar van de nieuw gevormde goederen. Indien de verwerking samen met andere materialen plaatsvindt, verwerven wij mede-eigendom naar rato van de factuurwaarde van onze goederen ten opzichte van die van de andere materialen. Indien wij desondanks tijdens de verwerking van onze goederen de eigendom van de nieuw gevormde goederen verliezen, zonder de eigendom of mede-eigendom van de nieuw gevormde goederen te verkrijgen, wordt aangenomen, dat de eigendom of mede-eigendom van de nieuw gevormde goederen op het moment van verwerving door de koper overeenkomstig bovenstaande bepalingen op ons overgaat. Indien in geval van verwerking of vermenging van onze goederen met een zaak van de besteller deze als hoofdzaak moet worden beschouwd, gaat de mede-eigendom van de zaak op ons over in de verhouding van de factuurwaarde van onze goederen tot de factuurwaarde of – bij gebreke daarvan – tot de marktwaarde van de hoofdzaak. In deze gevallen wordt de koper geacht de bewaarnemer te zijn. In geval van betalingsachterstand van de besteller hebben wij het recht, ook zonder gebruik te maken van ons herroepingsrecht en zonder verjaringstermijn, op kosten van de besteller de tijdelijke inlevering van de ons toebehorende goederen te eisen. Alle vorderingen uit de verkoop van goederen, waarop wij eigendomsrechten hebben, worden nu reeds door de koper tot zekerheid van ons aandeel in de eigendom van de verkochte goederen aan ons overgedragen, waarbij de koper op ons verzoek alle noodzakelijke informatie over de voorraad van de goederen, waarop wij recht hebben en over de vorderingen, die ons op grond van het bovenstaande zijn overgedragen, zal verstrekken en zijn klanten van de overdracht op de hoogte zal stellen. De koper is tot aan de herroeping gerechtigd tot het innen van de vorderingen uit de verkoop van de goederen, hetgeen te allen tijde is toegestaan, en van het herroepingsrecht maken wij slechts in de in paragraaf 11.7 genoemde gevallen gebruik.

VII. Plaats van bevoegdheid en plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor beide partijen bij de overeenkomst voor leveringen in binnen- en buitenland is

Lüdenscheid.

Indien de koper een geregistreerde handelaar is, is de bevoegde rechtbank tot een waarde van 5.000 EUR de arrondissementsrechtbank Altena, voorts de arrondissementsrechtbank Hagen of, naar onze keuze, de algemene bevoegde rechtbank van de koper. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper is met uitsluiting van buitenlands recht uitsluitend het recht van toepassing dat van toepassing is op de rechtsbetrekking van binnenlandse partijen op onze maatschappelijke zetel.

VIII. Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige volledig van kracht.

K&B Kunststoffdreherei GmbH – Am Wendelpfad 16 – 58507 Lüdenscheid – Algemeen directeur: Arne Bratzke – Zetel van de vennootschap: Lüdenscheid – HR AG Iserlohn, HRB 6168