Privacyverklaring

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming, die onder deze tekst wordt opgesomd.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U vindt zijn contactgegevens in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door u deze aan ons door te geven. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanroep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt. Details hierover zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Instrumenten en instrumenten voor analyse door derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

U kunt deze analyse tegenspreken. In deze verklaring van gegevensbescherming informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

2. algemene informatie en verplichte informatie

dataprotectie

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze verklaring inzake gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

K&B Kunststoffdreherei GmbH
Am Wendelpfad 16
D-58507 Lüdenscheid

Telefon: +49 23 51 / 66 197 – 0
E-Mail: info@kb-kunststoffdreherei.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking op basis van art. 6 lid 1 sub e of f DSGVO wordt uitgevoerd, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. De respectievelijke wettelijke basis waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring over gegevensbescherming. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (bezwaar volgens art. 21 lid 1 DSGVO).

Indien uw persoonlijke gegevens voor directe reclame worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor direct marketing doeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het DSGVO hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplek of vermoedelijke verblijfplaats hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch aan u of aan derden in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat te laten verwerken. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon aanvraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als exploitant van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Rechts om verwerking te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig art. 21 lid 1 DSGVO, moet u uw belangen afwegen tegen de onze. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – niet worden verwerkt – zonder uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Contradictie tegen promotionele e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. gegevensverwerving op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of deze in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrerrer URL
  • hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO) en / of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimisatiefunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij een toekomstig bezoek aan deze website: Google Analytics deaktivieren.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

opdrachtafhandeling

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Dit maakt het mogelijk om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessante advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals beschreven onder “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”, verbieden.

opslagtermijn

Gegevens die door Google worden opgeslagen op gebruikers- en evenementenniveau en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. User ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick cookies, Android-reclame-ID) worden daarna geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. plugins en gereedschappen

Google Weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Zo weet Google dat onze website toegankelijk is via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.

Meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.